Zjednodušujeme Vám život Tel.: +420 571 751 751

Ochrana
osobních údajů

Základní informace o zpracování osobních údajů
společností AVAL, spol. s r. o.

 

(informace je uveřejňována pro plnění povinnosti stanovené v článcích  12 až 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, Obecné  nařízení o ochraně osobních údajů, dále též („GDPR“))

Tuto informaci mohou doplňovat a upřesňovat bližší informace zveřejněné nebo poskytnuté ke specifickým zpracováním.

1. Obecné informace o správci a o základních právech subjektu údajů

Základní identifikační a kontaktní údaje správce:

AVAL, spol. s r. o.
Sokolská 1267
757 01 Valašské Meziříčí
Elektronická adresa: (Emailová adresa je chráněna JavaScriptem, pro zobrazení adresy si povolte JavaScript)
ID datové schránky: nhhpuem
IČO – 47152257

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů (tj. fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují) má  právo požadovat od Společnosti AVAL, spol. s r. o. přístup k osobním  údajům, které se jej týkají, podle článku 15 GDPR, jejich opravu podle  článku 16 GDPR, výmaz podle článku 17 GDPR nebo omezení zpracování podle  článku 18 GDPR. Je-li zpracování založeno na souhlasu subjektu údajů  nebo je na plnění smlouvy se subjektem údajů, má subjekt údajů právo  požadovat též přenesení automaticky zpracovávaných osobních údajů podle  článku 20 GDPR. Je-li zpracování založeno na plnění oprávněných zájmů  správce nebo třetí osoby, má subjekt údajů právo vznést námitku proti  zpracování podle článku 21 GDPR.
Pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů  společností AVAL, spol. s r. o. je porušeno Obecné nařízení o ochraně  osobních údajů (GDPR) nebo povinnosti k ochraně osobních údajů stanovené  zákonem, má právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů:

Adresa:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
E-mail: (Emailová adresa je chráněna JavaScriptem, pro zobrazení adresy si povolte JavaScript)
ID datové schránky:qkbaa2n
IČO:70837627

2. Zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje pro plnění úkolů stanovených mu zákony,  plněním smlouvy, či na základě oprávněných zájmů. Při tomto zpracování  nedochází k automatizovanému rozhodování ve smyslu článku 22 GDPR.
Mezi zpracovávané osobní údaje náleží zejména údaje adresní (např.  adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, emailová adresa) a údaje identifikační (zejména  jméno, příjmení, datum narození), případně další údaje stanovené  zvláštním zákonem.

3. Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů na základě čl. 6   Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o  ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o  volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“) pro  tyto účely:
3.1 Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy nebo provedení opatření před uzavřením smlouvy;
3.2 Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti;
3.3 Čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR – zpracování nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů
3.4 Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů.

4. Doba zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování:
4.1 k účelu podle čl. 3.1 výše budou osobní údaje zpracovávány do zániku  závazků ze smlouvy. Tím není dotčena možnost Správce tyto osobní údaje  následně dále zpracovávat (v nezbytném rozsahu) k účelu podle článku 3.2  a/nebo 3.4 výše;
4.2. k účelu podle čl. 3.2 výše budou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušné právní povinnosti Správce;
4.3 k účelu podle čl. 3.3 výše budou osobní údaje zpracovávány do zániku  závazků ze smlouvy nebo po dobu trvání příslušné právní povinnosti  Správce;
4.4. k účelu podle čl. 3.4 výše budou osobní údaje zpracovávány do  uplynutí závazků ze smlouvy. V případě zahájení a trvání soudního,  správního nebo jiného řízení, ve kterém jsou řešeny práva či povinnosti  Správce ve vztahu k příslušnému subjektu údajů, neskončí doba zpracování  osobních údajů k účelu podle čl. 3.4 výše před skončením takového  řízení.

5. Likvidace osobních údajů

Správce po uplynutí doby zpracování podle čl. 4 výše příslušné osobní  údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, zlikviduje (skartací  nebo jiným způsobem, který zajistí, že se s osobními údaji nebudou moci  seznámit neoprávněné osoby) či anonymizuje.

6. Předání osobních údajů

Správce je oprávněn předat osobní údaje příjemcům, se kterými uzavřel  smlouvu o zpracování osobních údajů a kteří budou pro Správce  zpracovávat osobní údaje jako jeho zpracovatelé.

 

Další zpracovatelé

261 popisných čísel 3891 bytových a nebytových jednotek 148 společenství vlastníků a družstev 5 právnických nebo fyzických osob