Zjednodušujeme Vám život Tel.: +420 571 751 751

Otázky a
odpovědi

Přehled nejčastějších otázek a odpovědí.

Musím informovat správce o počtu osob v bytě?

Pro správné stanovení záloh a pro korektní rozúčtování služeb je nutné mít nahlášen skutečný počet osob užívajících jednotku (byt), včetně změn počtu osob. Nejedná se o trvale hlášené osoby, ale o osoby fyzicky bydlící v jednotce. Mimo to jde o povinnost, danou občanským zákoníkem.

Mohu si upravit výši měsíčních záloh na služby?

Zálohy si můžete upravit individuálně po domluvě, nesmíte ovšem ohrozit hospodaření domu (společenství vlastníků bytových jednotek či bytové družstvo). K nahlášení změny nás kontaktujte, příp. můžete využít náš formulář.

Formuláře

Mohu si změnit způsob úhrady měsíčního předpisu?

Ano, ke změně způsobu úhrady nás kontaktujte, příp. můžete využít náš formulář. Nicméně doporučujeme platit měsíční předpis prostřednictvím SIPO, které hlídá změny v předpise. Z dlouholetých zkušeností víme, že při první změně si většina lidí, co platí platebním příkazem, ručně výši příkazu neupraví, což s sebou přináší řadu problémů jak pro vlastníka bytu, tak pro celé společenství vlastníků jednotek.

Formuláře

Mám nahlásit změnu bankovní spojení?

Ano, správné bankovního spojení potřebujeme znát k zaslání případného přeplatku z vyúčtování služeb nebo platby zaslané omylem navíc nad rámec měsíčního předpisu – kontaktujte nás, příp. můžete využít náš formulář.

Formuláře

Co potřebuji k provedení změny vlastníka jednotky ve společenství vlastníků jednotek?

Abychom mohli provést změnu vlastníka jednotky, potřebujeme doložit:
- vyrozumění o provedeném vkladu z katastru nemovitostí (nebo list vlastnictví)
- předávací protokol  (hlavně nás zajímají odečty podružných měřidel)
- kontaktní adresu nového majitele, kam bude chtít v budoucnu posílat případnou korespondenci týkající se tohoto bytu
- telefon a e-mail na nového majitele
- počet osob, které budou fyzicky v bytě bydlet
- datum, odkdy navést platbu měsíčního předpisu na nového majitele
- číslo SIPO nového majitele

Formuláře

Máme nefunkční výbor společenství vlastníků jednotek – pomůžete nám?

Pokud ve společenství vlastníků jednotek nezvolíte výbor, nemůže společenství vlastníků jednotek korektně fungovat. V takové situaci vám může společnost AVAL, spol. s r.o. pomoci „PROFI předsedou“, který bude funkci statutárního zástupce vykonávat. Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme.

Profesionální předseda

Co je potřeba pro zvolení Profi předsedy?

Pokud se společenství vlastníků jednotek rozhodne pro zastoupení „PROFI předsedou“, připravíme veškeré potřebné kroky a podklady – od úpravy stanov, přes prezenční listinu s pozvánkou na shromáždění, na které zodpovíme a vysvětlíme podrobnosti a v hlasování se můžete rozhodnout pro zastoupení profesionálem.

Profesionální předseda

Máme nefunkční výbor společenství vlastníků jednotek – co to pro nás znamená?

Společenství vlastníků jednotek v takovém případě nemůže správně fungovat, neboť statutární zástupce (výbor společenství vlastníků jednotek, profi předseda) má povinnosti vyplývající z legislativy. Pokud statutární zástupce neexistuje (není zvolen), neplní svoji zákonnou funkci a může dojít až paralýze společenství vlastníků jednotel. Co je na místě zdůraznit, společenství nemůže jakkoli právně jednat. To např. znamená, že nemůže uzavřít žádnou smlouvu, učinit objednávku...

Kontaktujte nás

Co udělat pro změnu správce?

Pokud se rozhodnete pro změnu správce nemovitosti (ať jste společenství vlastníků jednotek, bytové družstvo či jiná právnická či fyzická osoba), nemusíte se obávat, že to pro vás bude administrativně náročné - pomůžeme vám, aby vše proběhlo hladce a v souladu s platnou legislativou.

Co pořebujeme od vás

  • schválit výpověď stávajícímu správci
  • v případě SVJ se musí na schůzi SVJ odsouhlasit změna správce a usnést se, kdo bude nový správce. Nutný je souhlas nadpoloviční většiny přítomných hlasů.
  • podat výpověď (včetně výpovědí plných mocí) stávajícímu správci
  • uzavřít smlouvu s novým správcem

co zvládneme sami

vyžádáme si od původního správce kompletní dokumentaci k nemovitosti / oznámíme změnu správce dodavatelům / oznámíme změnu správce vlastníkům nemovitosti / prohlášení vlastníka + pasportizaci nemovitosti / stanovy společenství vlastníků (pokud nejsou vystaveny na rejstříku) / projektovou dokumentaci k domu / revizní zprávy / uzavřené smlouvy (dodavatelé médií, smlouvy o dílo, apod.) včetně záruk na dílo / návody k obsluze užívaných technologií v nemovitosti / seznam vlastníků (příp LV z KN) či nájemníků / účetní uzávěrku / originální účetní doklady pro daný rok (příp. předchozí archív) / odečty médií / aktuální předpis nájmu / tvorba "fondu oprav" včetně konečných zůstatků dle jednotek / spojová čísla SIPO / čísla bankovních účtů vlastníků, pokud jsou vedena / přehled dlužníků včetně rozpisu jednotlivých dluhů / stanovená kriteria pro rozúčtování a vyúčtování služeb (vyúčtování služeb a výše záloh za poslední období)

Kontaktujte nás

261 popisných čísel 3891 bytových a nebytových jednotek 148 společenství vlastníků a družstev 5 právnických nebo fyzických osob