Zjednodušujeme Vám život Tel.: +420 571 751 751

Služby pro Společenství vlastníků

Naše nabídka služeb spojených s chodem (provozem) nemovitostí je široká - služby nabízíme jako dílčí, ale i ve variantě "na klíč", kdy se o nic nemusíte starat. Cena za služby je stanovena vždy individuálně podle požadavků společenství - dáváme přednost osobnímu jednání.

Přehled služeb pro Společenství vlastníků

Profesionální předseda

Předseda společenství vlastníků je statutárním orgánem společenství, který zastupuje společenství navenek ve všech záležitostech.

  • Přebírá odpovědnost za výkon funkce statutárního orgánu
  • Jedná a zastupuje společenství
  • Organizuje a svolává shromáždění vlastníků
  • Kompletně zajišťuje chod společenství vlastníků
  • Odpovídá za správu domu a pozemku
  • Jedná a rozhoduje o záležitostech společenství vlastníků
  • Nese plnou odpovědnost za způsobené škody

Zajišťuje a organizuje:
- činnost společenství a rozhoduje ve věcech spojených se správou domu a pozemku, s výjimkou těch věcí, které jsou podle zákona a stanov v působnosti shromáždění.
- řádné vedení písemností společenství a evidenci členů společenství
- vyúčtování záloh na úhradu za služby a vypořádání nedoplatků nebo přeplatků
- včasné plnění závazků společenství vzniklých ze smluv a jiných závazků a povinností vůči třetím osobám a včasné uplatňování pohledávek společenství
- na základě usnesení shromáždění plní úkoly jim schválené a odpovídá mu za svou činnost

Připravuje písemné podklady pro jednání shromáždění, svolává shromáždění, předkládá shromáždění zprávu o hospodaření společenství, zprávu o správě domu a pozemku a o dalších činnostech společenství, základní údaje o provedených a plánovaných opravách, údržbě a povinných revizích, včetně údajů o použití a stavu příspěvků na správu domu a pozemku. Předkládá shromáždění k projednání a schválení účetní závěrky.

Odpovídá za vedení účetnictví v souladu se zvláštními právními předpisy a zabezpečuje rozpis záloh za jednotlivé služby, včetně rozpisu příspěvků na výdaje spojené se správou domu a pozemku a příspěvky na opravy, rekonstrukce a modernizace domu a pojištění domu, podle usnesení shromáždění.

Uzavírá a sjednává smlouvy, které jsou předmětem činnosti společenství vlastníků, zejména k zajištění dodávek služeb spojených s užíváním jednotek, pojištění domu aj.

Služby nabízíme formou komplexních, dílčích nebo vybraných služeb dle přání zákazníka

Změna správce

Pokud se rozhodnete pro změnu správce nemovitosti (ať jste společenství vlastníků jednotek, bytové družstvo či jiná právnická či fyzická osoba), nemusíte se obávat, že to pro vás bude administrativně náročné - pomůžeme vám, aby vše proběhlo hladce a v souladu s platnou legislativou.

Co potřebujeme od vás

co zvládneme sami

vyžádáme si od původního správce kompletní dokumentaci k nemovitosti / oznámíme změnu správce dodavatelům / oznámíme změnu správce vlastníkům nemovitosti / prohlášení vlastníka + pasportizaci nemovitosti / stanovy společenství vlastníků (pokud nejsou vystaveny na rejstříku) / projektovou dokumentaci k domu / revizní zprávy / uzavřené smlouvy (dodavatelé médií, smlouvy o dílo, apod.) včetně záruk na dílo / návody k obsluze užívaných technologií v nemovitosti / seznam vlastníků (příp LV z KN) či nájemníků / účetní uzávěrku / originální účetní doklady pro daný rok (příp. předchozí archív) / odečty médií / aktuální předpis nájmu / tvorba "fondu oprav" včetně konečných zůstatků dle jednotek / spojová čísla SIPO / čísla bankovních účtů vlastníků, pokud jsou vedena / přehled dlužníků včetně rozpisu jednotlivých dluhů / stanovená kriteria pro rozúčtování a vyúčtování služeb (vyúčtování služeb a výše záloh za poslední období)

 

Prohlášení vlastníka

Nabízíme pro Vás službu prohlášení vlastníka či změnu prohlášení vlastníka.

Prohlášení vlastníka je závazný dokument, který se vkládá do katastru nemovitostí. Tímto vlastník nemovitosti vymezí bytové jednotky v domě.
Jednotky v domě mohou být jak bytové, tak i nebytové včetně jejich příslušenství a vybavení.
Po nabytí právní moci je nemovitost rozdělena na jednotky, s kterými lze disponovat.

Od 1.7.2020 je nová úprava pro změnu prohlášení vlastníka u společenství vlastníků, podle zákona č. 162/2020 Sb., o změně občanského zákoníků,
která změnila stávající právní úpravu týkající se procesu změny prohlášení.

261 popisných čísel 3891 bytových a nebytových jednotek 148 společenství vlastníků a družstev 5 právnických nebo fyzických osob